Modificació de la Llei contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme

El 3 de gener va sortir publicada al BOPA la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Com a principals modificacions destaquen:

  • S’incorporen com a subjectes obligats els proveïdors de serveis d’actius virtuals.
  • Es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en els Registres de Societats, Associacions i Fundacions, i s’elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim.
  • Es crea el Registre de Comptes Financers i Assimilats. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic han de declarar en aquest Registre les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament, de comptes bancaris identificats amb un número IBAN i de contractes de lloguer de caixes de seguretat. La UIFAND tindrà accés directe a aquest Registre.
  • Es regula l’accés de la UIFAND a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra incloent documentació notarial i cadastral.

Aquesta llei, a través de les disposicions finals modifiquen altres lleis:

–          Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada

o   Obligació de portar Llibre registre de beneficiaris efectius (a banda del llibre registre de socis)

o   Modificació article 74 sobre el dipòsit de comptes: remet la regulació a via reglamentària

–          Llei qualificada d’associacions del 29 de desembre de 2000

o   Obligació de portar Llibre registre de beneficiaris efectius

–          Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions

o   Obligació de portar Llibre registre de beneficiaris efectius, i contingut.

–          Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris

o   Es modifica l’article 17.3 i estableix que els empresaris que poden formular models abreujats, no estan obligats a formular l’estat de flux d’efectiu ni l’estat de canvis del patrimoni net.

o   Es modifica l’article 36.3 sobre l’aprovació i dipòsit de comptes, i en remet la regulació a via reglamentària.

o   Es modifica la Disposició Addicional i desapareix el límit de 150.000 euros com a llindar per no presentar comptes les persones físiques. També remet a desenvolupar reglament.

S’estableix un termini màxim de 3 mesos per desenvolupar els reglaments necessaris per aplicar aquestes modificacions de llei.

 

Per tant, a tenir en compte:

–          A banda de la declaració de beneficiaris efectius que s’ha de fer a Govern (i comunicar successives modificacions), les entitats (societats, associacions, fundacions) han de tenir al dia un llibre de beneficiaris efectius.

–          S’han modificat les lleis de societats i de comptabilitat, però estem a l’espera de què es modifiqui via reglament el tema del dipòsit de comptes i estructura dels comptes per conèixer exactament com hem de procedir en la presentació.