IPC pel 2022 i els seus efectes en els arrendaments

IPC pel 2022 i els seus efectes en els arrendaments

 

Ja s’ha publicat l’IPC del 2021 que és del 3,3%.

 

Per aquest exercici 2022 es podrà aplicar l’increment d’IPC en els lloguers atorgats a l’empara de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, però cal tenir en compte les mesures previstes a la Llei 30/2021 de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu, en relació a:

 • contractes que finalitzaven al 2022 i que poden ser prorrogats a petició de l’arrendatari.
 • contractes que finalitzaven al 2019 i que es trobaven prorrogats  per l’aplicació de llei 18/2019

A continuació teniu un resum dels 2 articles que desenvolupen aquests casos:

 

LLEI 30/2021 de l’11 de novembre, de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament d’habitatge, de les condicions essencials dels habitatges de preu assequible i de millora del poder adquisitiu. 

(Entrada en vigor: 1 de gener de 2022)

Article 1. Pròrroga dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent que finalitzin l’any 2022 

 • Els contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent la durada dels quals finalitzi l’any 2022, tant si es tracta del termini pactat en el contracte d’arrendament com si es tracta del termini com a conseqüència d’una pròrroga tàcita, es poden prorrogar, renovar o extingir segons convinguin lliurament les parts.

 

 • No es pot exigir la pròrroga en els següents casos:
  • Quan la part arrendatària cedeixi l’habitatge arrendat al Govern per a usos socials.
  • Quan la part arrendadora recuperi l’habitatge arrendat en finalitzar el contracte per destinar-lo a ús propi o a favor de familiars de primer o segons grau.
  • Quan la renda mensual de l’habitatge superi els 1.500 euros.
  • Quan s’hagin d’executar obres relatives a seguretat, salubritat i higiene i hi hagi incompatibilitat amb l’ocupació de la finca.

 

Article 2. Desafectació dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent que van finalitzar l’any 2019 o qualsevol de les seves pròrrogues 

 • Els contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent la durada dels quals va finalitzar l’any 2019, tant si es tractava del termini pactat en el contracte d’arrendament com si es tractava del termini com a conseqüència d’una pròrroga legal aprovada mitjançant la llei 18/2019, poden ser resolts, a instància de la part arrendadora amb les següents condicions:
  • Que, juntament amb la voluntat de resoldre el contracte d’arrendament d’habitatge vigent, la part arrendadora comuniqui a la part arrendatària la voluntat de formalitzar al seu favor un nou contracte d’arrendament sobre aquest habitatge,
  • Que la nova renda no comporti un increment superior al 10% de la renda vigent fins llavors.
  • Que la durada del nou contracte d’arrendament sigui, com a mínim de 5 anys.

 

 • Si la part arrendadora no compleix amb aquestes condicions o la part arrendatària no accepta la proposta, no pot resoldre el contracte d’arrendament d’habitatge i la part arrendatària pot exigir la pròrroga forçosa prevista en l’article 1.