Regulat el retorn o conversió en préstec dels crèdits tous

Avui 6 d’octubre del 2021 s’ha publicat al BOPA el Decret 323/2021 del 29 de setembre del 2021 en què es regula el retorn o conversió en préstec del deute pendent amb les entitats bancàries en el marc dels programes extraordinaris d’avals concedits per la situació d’emergència causada per la COVID-19 coneguts com a crèdits tous.

El procediment a seguir s’inicia amb la presentació de la sol·licitud de retorn o conversió en préstec del deute pendent a l’entitat bancària corresponent.

La Comissió Tècnica prorroga automàticament els venciments de les pòlisses de crèdit que vencin abans del 31 de desembre del 2021, fins a un màxim de sis mesos.
Els beneficiaris que optin per amortitzar les pòlisses de crèdit podran exhaurir el nou termini màxim de sis mesos per retornar el deute.

Els beneficiaris dels avals que converteixin en préstec el deute pendent han de presentar, juntament amb la sol·licitud corresponent, un extracte bancari dels darrers tres mesos de cada compte de l’empresa o del negoci, una posició global de tots els comptes bancaris, el darrer balanç de la situació, i el compte de pèrdues i guanys oficials corresponent al tancament de l’exercici del 2020 o posterior, així com els comptes provisionals amb antiguitat de tancament no superior a tres mesos i el pla de negoci per als pròxims dos anys amb les necessitats operatives financeres, signat pels administradors o titulars del negoci.

La Comissió Tècnica analitzarà la documentació presentada i estimarà o bé desestimarà la conversió en préstec. En cas d’estimar-se la sol·licitud, el termini màxim d’amortització és de set anys i durant la seva vigència els beneficiaris no poden repartir més del 50% dels beneficis en concepte de dividends.
L’import del préstec coincideix amb el ròssec deutor en el moment de la liquidació de la pòlissa de crèdit.
L’amortització es fa en quotes mensuals de capital més interessos.
Per als préstecs provinents de finançament de passius financers el tipus és l’euríbor a dotze mesos + 0,10% (mínim 0,10%), i per als préstecs provinents de finançament de despeses de funcionament és l’euríbor
a dotze mesos + 0,25% (mínim 0,25%).
El Govern assumeix els tipus d’interès dels préstecs que es formalitzin en el marc d’aquest Decret durant els dos primers anys de vigència de l’operació.
Les comissions d’estudi, cancel·lació anticipada o parcial són del 0%.
En qualsevol moment de la vida del préstec es pot fer l’amortització anticipada, parcial o total, del préstec, sense costos ni comissions per al prestatari.

Si vol saber més detalls, pot descarregar el Decret directament a l’enllaç que trobarà a aquesta pàgina.