Projecte de Llei de noves mesures excepcionals i urgents

Avui dia 4 de desembre a la sessió ordinària del Consell General es durà a examen i votació el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Adjunt trobareu el referit projecte de llei.

 

L’índex dels articles inclosos és el següent:

Article 1. Caràcter provisional de les mesures

Capítol primer. Mesures en matèria laboral

Secció primera. Disposicions generals

Article 2. Continuïtat dels contractes de treball

Article 3. Modificació d’horaris

Article 4. Canvi de funcions

Article 5. Disposicions comunes a la modificació d’horaris i al canvi de funcions

Article 6. Mecanismes de notificació a les persones assalariades

Article 7. Permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec

Secció segona. Compensació del temps no treballat

Article 8. Regles de compensació del temps no treballat

Secció tercera. Suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de la jornada laboral

Article 9. Objecte

Article 10. Definicions

Article 11. Àmbit objectiu aplicable

Article 12. Àmbit temporal aplicable

Article 13. Empreses beneficiàries i requisits

Article 14. Concepte de davallada significativa de la xifra de negoci

Article 15. Modalitats

Article 16. Procediment relatiu a les sol·licituds inicials o de prolongació

Article 17. Documentació

Article 18. Procediment de modificació de l’abast o de variació del supòsit

Article 19. Vigència i recurs

Article 20. Notificacions a les empreses per part del ministeri competent en matèria de treball

Article 21. Prestació de les persones assalariades

Article 22. Conceptes per al càlcul de la prestació de les persones assalariades

Article 23. Càlcul de la prestació de les persones assalariades

Article 24. Procediment per al pagament de les prestacions de les persones assalariades

Article 25. Retencions a les prestacions de les persones assalariades

Article 26. Seguretat social

Article 27. Incompatibilitats i altres vicissituds

Secció quarta. Prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 28. Prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 29. Procediment i documentació per a les sol·licituds de les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 30. Pagament de les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 31. Seguretat social, retencions i altres vicissituds

Secció cinquena. Revisió i revocació de les sol·licituds

Article 32. Revisió i revocació de les sol·licituds

Secció sisena. Règim sancionador

Article 33. Principis aplicables al règim sancionador

Article 34. Disposicions generals del règim sancionador

Article 35. Infraccions

Article 36. Prescripció de les infraccions i reincidència

Article 37. Sancions

Article 38. Prescripció de les sancions

Article 39. Competència i procediment sancionador

Capítol segon. Mesures en matèria de seguretat social

Article 40. Prestacions econòmiques per incapacitat temporal per aïllament o diagnòstic del SARS-CoV-2

Article 41. Prestacions econòmiques per als professionals de l’àmbit sanitari o sociosanitari diagnosticats del SARS-CoV-2

Article 42. Reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 43. Suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Article 44. Disposicions comunes a la reducció i suspensió de la cotització

Article 45. Adaptacions a la via d’atenció preferent

Capítol tercer. Mesures en matèria d’arrendaments i d’instruments de crèdit bancari

Article 46. Reducció de la renda dels locals per a negoci

Article 47. Reducció del termini de preavís i de la indemnització per renunciar al contracte d’arrendament de local per a negoci

Article 48. Reducció de la renda dels habitatges de lloguer

Article 49. Carència o extensió dels préstecs o crèdits hipotecaris

Capítol quart. Mesures en matèria fiscal i tributària

Article 50. Ajornament i fraccionament del deute tributari

Article 51. Taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques

Article 52. Reducció de la base de tributació de l’impost general indirecte pels arrendaments no percebuts

Article 53. Reducció de la base de tributació de tots els impostos pels arrendaments no percebuts

Capítol cinquè. Mesures en matèria de cessació de pagaments i fallides

Article 54. Règim especial per a la sol·licitud de declaració de cessació de pagaments

Capítol sisè. Mesures relatives a les societats mercantils

Article 55. Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues

Article 56. Adopció d’acords dels òrgans col·lectius de les societats mercantils

Capítol setè. Reunions dels òrgans col·lectius de les persones jurídiques

Article 57. Reunions i acords per videoconferència

Capítol vuitè. Mesures relatives a les actuacions davant de batlles i tribunals

Article 58. Actuacions per videoconferència

Disposició addicional primera. Crèdit de dies de vacances sobre l’any 2021

Disposició addicional segona. Publicació de guies i consultes escrites no vinculants

Disposició addicional tercera. Protecció dels llocs de treball

Disposició addicional quarta. Reducció i ajornament dels subministraments bàsics a les empreses i les persones que realitzen una activitat per compte propi

Disposició transitòria primera. Procediments de revisió i revocació

Disposició transitòria segona. Procediments sancionadors

Disposició transitòria tercera. Prestacions econòmiques per incapacitat temporal per aïllament o diagnòstic del SARS-CoV-2 i per als professionals de l’àmbit sanitari o sociosanitari diagnosticats del SARS-CoV-2

Disposició derogatòria única.

Disposició final primera. Modificació de la disposició final vint-i-novena de la Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil

Disposició final segona. Funcionaris i treballadors públics, i càrrecs

Disposició final tercera. Desenvolupament reglamentari

Disposició final quarta. Ajuts per als propietaris de locals comercials i habitatges

Disposició final cinquena. Ratificació de les mesures adoptades pel Govern

Disposició final sisena. Entrada en vigor