Ordre ministerial del 30-3-2022 per la qual es modifica l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Ordre ministerial

Ordre ministerial del 30-3-2022 per la qual es modifica l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Vist el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats;

Vist el Decret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats;

Vist el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Vist el Decret del 23-09-2015 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Vista la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris;

Atès que, per la voluntat del Govern de simplificar els tràmits que han de fer els empresaris, es modifiquen els llindars pels quals es presenten els formularis corresponents als comptes anuals, establint els llindars que són aplicables per formular els comptes anuals d’acord amb la legislació en matèria de comptabilitat;

Vista l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

El ministre de Finances i portaveu

Disposa:

Primer

Es modifica l’apartat segon de l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que queda redactat de la manera següent:

“S’aproven els formularis següents:

805-A5 – Memòria

805-B3 – Memòria”

Segon

Es modifica l’apartat quart de l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que queda redactat de la manera següent:

“Els obligats tributaris de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals que operen mitjançant un establiment permanent que no puguin presentar els comptes anuals abreujats, segons el que s’estableix en la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, han d’adjuntar als formularis de l’apartat tercer els formularis següents:

805-A1 – Compte de pèrdues i guanys

805-A2 – Balanç

805-A3 – Estat de canvis del patrimoni net

805-A4 – Estat de fluxos d’efectiu

805-A5 – Memòria”

Tercer

Es modifica l’apartat cinquè de l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que queda redactat de la manera següent:

“Els obligats tributaris de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals que operen mitjançant un establiment permanent que puguin presentar els comptes anuals abreujats, segons el que s’estableix en la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, han d’adjuntar als formularis de l’apartat tercer els formularis següents:

805-B1 – Compte de pèrdues i guanys

805-B2 – Balanç

805-B3 – Memòria”

Quart

Es modifica l’apartat tretzè de l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que queda redactat de la manera següent:

“La presentació dels formularis dels apartats primer i segon és obligatòria de forma telemàtica.”

Cinquè

Es modifica la disposició transitòria de l’ordre ministerial del 23-6-2021 relativa a la presentació dels formularis declaratius de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que queda redactada de la manera següent:

“La presentació dels formularis 805-A5 – Memòria i 805-B3 – Memòria no és obligatòria per als obligats tributaris que, d’acord amb el que disposen el Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada i el Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, no hagin de presentar els formularis aprovats pel ministeri encarregat de les finances de forma telemàtica mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària.”

Disposició final

Aquesta ordre ministerial entra en vigor el mateix dia que es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de març del 2022

Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu