Mesures en matèria processal i administrativa.

Ha sortit publicada la Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Inclou les següents regulacions:

Capítol I Regula les normes de còmput dels terminis processals suspesos.
Capítol II Regula el còmput d’altres terminis suspesos durant l’emergència sanitària.
Capítol III Represa del termini de caducitat en els expedients previs a la celebració de matrimonis civils o d’unions civils.
Capítol IV Exempció dels comerciants que es trobin en el supòsit de cessació de pagaments de sol·licitar a l’òrgan judicial la declaració corresponent.
Capítol V Mesures relatives a les societats mercantils.
Disposició addicional Permetre al Sector financer desenvolupar un acord sectorial relatiu a les carències previstes a la llei 05/2020.
Disposició final 1 Modificació articles Llei 05/2020 (veure detall a baix).
Disposició final 2 Ratifica les mesures adoptades pel Govern des del 30 d’abril.
Disposició final 3 Entrada en vigor, en el moment que es publiqui la llei al BOPA.

La seva Disposició final primera modifica els següents articles de la Llei 05/2020 del 18 d’abril:

Article 5 Permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec.
Article 18 Prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 21 Incompatibilitats i altres vicissituds.
Article 31 Reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 32 Suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 36 Reducció de la renda dels locals per a negoci.
Article 37 Reducció del termini de preavís i de la indemnització per renunciar al contracte d’arrendament de local per a negoci.