Mesures en matèria processal i administrativa.

Ha sortit publicada la Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Inclou les següents regulacions:

Capítol IRegula les normes de còmput dels terminis processals suspesos.
Capítol IIRegula el còmput d’altres terminis suspesos durant l’emergència sanitària.
Capítol IIIRepresa del termini de caducitat en els expedients previs a la celebració de matrimonis civils o d’unions civils.
Capítol IVExempció dels comerciants que es trobin en el supòsit de cessació de pagaments de sol·licitar a l’òrgan judicial la declaració corresponent.
Capítol VMesures relatives a les societats mercantils.
Disposició addicionalPermetre al Sector financer desenvolupar un acord sectorial relatiu a les carències previstes a la llei 05/2020.
Disposició final 1Modificació articles Llei 05/2020 (veure detall a baix).
Disposició final 2Ratifica les mesures adoptades pel Govern des del 30 d’abril.
Disposició final 3Entrada en vigor, en el moment que es publiqui la llei al BOPA.

La seva Disposició final primera modifica els següents articles de la Llei 05/2020 del 18 d’abril:

Article 5Permís retribuït per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec.
Article 18Prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 21Incompatibilitats i altres vicissituds.
Article 31Reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 32Suspensió temporal de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi.
Article 36Reducció de la renda dels locals per a negoci.
Article 37Reducció del termini de preavís i de la indemnització per renunciar al contracte d’arrendament de local per a negoci.


Llamar