Decret 131/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 16-4-2013 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

El passat 30-3-2022 s’ha aprovat el reglament que:

 • Agilitza la constitució, dissolució, i liquidació d’empreses.
 • Promou el compliment de les obligacions del dipòsit de comptes.
 • Preveu mesures per actuqlitzar el registre de societats.
 • Estableix sancions i infraccions en cas d’acompliment.

 

Decret 131/2022, del 30 de març del 2022

Decret 131/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 16-4-2013 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Exposició de motius

La disposició final primera de la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, modifica l’article 74 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, establint que les certificacions de l’acord que aprova els comptes anuals i de l’acord relatiu a l’aplicació del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria, si escau, s’han de presentar en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament.

Alhora, el Codi de l’Administració, en la seva darrera modificació, preveu utilitzar els mitjans electrònics com a únic mecanisme de comunicació de l’Administració pública amb les persones jurídiques i les persones físiques que exerceixen una activitat professional, mercantil, comercial, industrial o de naturalesa anàloga.

En aquest sentit, i per tal de reduir els procediments administratius, a fi de suprimir càrregues a la ciutadania i agilitzar els tràmits interns propis de l’Administració, es modifica la forma i el termini de presentació dels comptes anuals.

Així doncs, i per tal de donar compliment a aquests canvis legislatius, es modifiquen els articles 45 i 46, i s’afegeix un article 45 bis, al Decret del 16-04-2013 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del 30 de març del 2022, el Govern,

Acorda

Article únic

S’aprova la modificació del Decret del 16-04-2013 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i és aplicable per al dipòsit de comptes anuals corresponents als exercicis finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021.

 

Article 1

Es modifica l’article 45 del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, aprovat per Decret del 16-04-2013, que queda redactat de la manera següent:

“Article 45. Documentació

 1. El dipòsit dels comptes anuals el conforma la documentació següent:
 2. a) Certificació de l’acord d’aprovació dels comptes anuals i de l’acord relatiu a l’aplicació del resultat adoptats per la junta general ordinària de la societat, emesa per la persona amb facultat de certificar-los.
 3. b) Comptes anuals, els quals han d’estar degudament identificats en la certificació a què es refereix l’apartat anterior.
 4. c) Les societats obligades legalment a sotmetre els comptes anuals a auditoria externa han de dipositar en el Registre de Societats Mercantils, a més de la documentació mencionada en els apartats anteriors, un exemplar de l’informe d’auditoria.
 5. El dipòsit de comptes anuals degudament formulat d’acord amb la normativa aplicable s’ha de presentar mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària de forma telemàtica, mitjançant la presentació dels formularis, aprovats pel Ministeri encarregat de les finances, que contenen la informació que recullen els documents que formen els comptes anuals, als quals es podran adjuntar altres documents que escaiguin.
 6. El dipòsit electrònic mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària pren efecte quan el sistema atorga a la declaració presentada un número, i s’acredita amb el document en format PDF amb la indicació del número, la data i l’hora del dipòsit que s’obté en finalitzar la presentació.
 7. Les esmenes als comptes anuals dipositats mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària s’han de fer de forma telemàtica.
 8. La certificació a què fa referència la lletra b de l’apartat 1 d’aquest article ha de ser en format PDF i ha d’estar signada electrònicament per totes i cadascuna de les persones amb facultat de certificar-los mitjançant els certificats electrònics oportuns.
 9. Els empresaris que presentin els comptes anuals mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària han de conservar els documents que formen els comptes anuals, degudament signats, a la seu social de l’empresari durant sis anys des de la seva aprovació.

Els documents que es conservin poden estar signats de forma manuscrita o de forma electrònica amb els certificats electrònics oportuns.

 1. El dipòsit en suport electrònic mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària és vàlid per al dipòsit dels comptes anuals al Registre de Societats Mercantils.”

Article 2

S’introdueix un nou article 45 bis al Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada amb el redactat següent:

“Article 45 bis. Dipòsit de comptes anuals d’exercicis fiscalment prescrits

 1. Per a aquells exercicis fiscalment prescrits, només es pot presentar d’una de les formes següents:
 2. a) De forma presencial, mitjançant la presentació a les oficines del Servei de Tràmits del formulari V5T001 (Dipòsit de comptes anuals d’empresaris).
 3. b) De forma electrònica, mitjançant el dipòsit dels fitxers dels comptes al lloc web habilitat: e-tramits.ad.
 4. Els fitxers dels comptes anuals i, si escau, del certificat dels acords socials als quals fa referencia la lletra b d’aquest apartat han de ser en format PDF i han d’estar signats electrònicament per tots i cadascun dels administradors mitjançant els certificats electrònics oportuns. No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i signatures electròniques dels seus administradors.
 5. El sistema respon amb un missatge que confirma que s’ha efectuat el dipòsit i que sol·licita de confirmar o indicar l’adreça electrònica en què es vol rebre el document resum de la transacció efectuada.
 6. El dipòsit electrònic pren efecte quan el sistema atorga a la transacció el número de tràmit amb la indicació del número assignat, la data i l’hora del dipòsit, i s’acredita amb el document, en format PDF i signat electrònicament, que l’usuari rep a la bústia electrònica indicada.
 7. L’acció d’enviament del document esmentat es pot repetir.
 8. Totes les comunicacions en relació amb els dipòsits efectuats en suport electrònic es realitzen mitjançant l’adreça electrònica facilitada.
 9. Les esmenes es poden fer de forma presencial o electrònica. En qualsevol cas, cal efectuar un nou tràmit.”

Article 3

Es modifica l’article 46 del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que queda redactat de la manera següent:

“Article 46. Termini

Els comptes anuals i, si escau, l’informe d’auditoria s’han de presentar per dipositar-los al Registre de Societats Mercantils en el termini establert pel Ministeri encarregat de les finances per presentar l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda dels no residents fiscals.”

Disposició transitòria primera

Aquest Decret no resulta d’aplicació per a aquells empresaris que hagin presentat els comptes anuals abans de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria segona

Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis comptables finalitzats abans del 31 de desembre del 2021 han de presentar els comptes anuals tal com estableix l’article 2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria tercera

Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, hagin formulat els comptes anuals amb els models abreujats o normals, i els presentin abans de l’1 de juny del 2022, poden presentar els comptes anuals d’acord l’article 2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria quarta

La certificació a la qual fan referència els apartats 1 b) i 5 de l’article 1 d’aquest Decret no cal que sigui signada electrònicament durant el primer any d’aplicació d’aquest Decret.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior i en concret, l’Ordre ministerial del 23-06-2016 relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic i l’Ordre ministerial del 23-06-2021 per la qual es modifica l’Ordre ministerial del 23-06-2016 relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de març del 2022

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern