Decret 124/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats.

Decret 124/2022, del 30 de març del 2022

Decret 124/2022, del 30-3-2022, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats.

Exposició de motius

Vist el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats;

Vist el Decret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats;

Vist el Decret 207/2021, del 23-6-2021, pel qual s’aprova la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Per tal de possibilitar que es puguin presentar les declaracions de l’impost sobre societats en els sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 30 de març del 2022, aprova aquest Decret, que entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, amb el contingut següent:

Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 35 del Reglament de l’impost sobre societats, que queda redactat de la manera següent:

“1. Els obligats tributaris han de presentar i subscriure la declaració per aquest impost el mes següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, amb els formularis, en el lloc i de la forma que estableixi el ministeri encarregat de les finances.

La declaració es pot presentar en els sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, sense que això tingui, però, efectes sobre els terminis d’ingrés o de devolució del deute tributari.”

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de març del 2022

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern