Decret 119/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 9-6-2010 d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes.

El govern va aprovar, el passat 30-3-2022 les disposicions reglamentàries necessàries per al dipòsit electrònic dels comptes anuals a l’oficina virtual de l’administració tributària:

 

Decret 119/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 9-6-2010 d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes.

Exposició de motius

La disposició final quarta de la Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, establint que tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, en el lloc, el termini i la forma que es determini reglamentàriament.

Alhora, el Codi de l’Administració, en la seva darrera modificació, preveu utilitzar els mitjans electrònics com a únic mecanisme de comunicació de l’Administració pública amb les persones jurídiques i les persones físiques que exerceixen una activitat professional, mercantil, comercial, industrial o de naturalesa anàloga.

En aquest sentit, i per tal de reduir els procediments administratius, a fi de suprimir càrregues a la ciutadania i agilitzar els tràmits interns propis de l’Administració, es modifica la forma i el termini de presentació dels comptes anuals.

D’altra banda, amb la finalitat d’equiparar les persones jurídiques i les persones físiques que exerceixen una activitat empresarial, es modifica el temps d’obligació de conservació dels comptes anuals.

Així doncs, i per tal de donar compliment a aquests canvis legislatius, es modifiquen els articles 16, 17 i 20, i s’afegeix un article 16 bis, al Decret del 9-6-2010 d’aprovació del Reglament d’aplicació del Registre de Dipòsit de Comptes.

A proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, en la sessió del 30 de març del 2022 el Govern,

Acorda

Article únic

S’aprova la modificació del Decret del 9-6-2010 d’aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i és aplicable per al dipòsit de comptes anuals corresponents als exercicis finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021.

Article 1

Es modifica l’article 16 del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, aprovat per Decret del 9-6-2010, que queda redactat de la manera següent:

“Article 16. Dipòsit

1. El dipòsit de comptes anuals degudament formulat d’acord amb la normativa aplicable s’ha de presentar mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària de forma telemàtica, mitjançant la presentació dels formularis, aprovats pel Ministeri encarregat de les finances, que contenen la informació que recullen els documents que formen els comptes anuals, als quals es podran adjuntar altres documents que escaiguin.

2. El dipòsit electrònic mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària pren efecte quan el sistema atorga a la declaració presentada un número, i s’acredita amb el document en format PDF amb la indicació del número, la data i l’hora del dipòsit que s’obté en finalitzar la presentació.

3. Les esmenes als comptes anuals dipositats mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària s’han de fer de forma telemàtica.

4. Els empresaris que presentin els comptes anuals mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària han de conservar els documents que formen els comptes anuals, degudament signats, a la seu de l’empresari durant sis anys des de la seva aprovació.

Els documents que es conservin poden estar signats de forma manuscrita o de forma electrònica amb els certificats electrònics oportuns.

5. El dipòsit en suport electrònic mitjançant l’oficina virtual de l’Administració tributària, és vàlid per al dipòsit dels comptes anuals al Registre del Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats Mercantils.”

Article 2

S’introdueix un nou article 16 bis al Reglament de Dipòsit de Comptes amb el redactat següent:

“Article 16 bis. Dipòsit de comptes anuals fiscalment prescrits

1. Per a aquells exercicis fiscalment prescrits, només es podrà presentar d’una de les formes següents:

a) De forma presencial, mitjançant la presentació a les oficines del Servei de Tràmits del formulari V5T001 (Dipòsit de comptes anuals d’empresaris).

b) De forma electrònica, mitjançant el dipòsit dels fitxers dels comptes al lloc web habilitat: www.e-tramits.ad.

2. Els fitxers dels comptes anuals als quals fa referència la lletra b d’aquest apartat, han de ser en format PDF i han d’estar signats electrònicament per tots i cadascun dels administradors mitjançant els certificats electrònics oportuns. No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i signatures electròniques dels seus administradors.

3. El sistema respon amb un missatge que confirma que s’ha efectuat el dipòsit i que sol·licita de confirmar o indicar l’adreça electrònica en què es vol rebre el document resum de la transacció efectuada.

4. El dipòsit electrònic pren efecte quan el sistema atorga a la transacció el número de tràmit amb la indicació del número assignat, la data i l’hora del dipòsit, i s’acredita amb el document, en format PDF i signat electrònicament, que l’usuari rep a la bústia electrònica indicada.

5. L’acció d’enviament del document esmentat es pot repetir.

6. Totes les comunicacions en relació amb els dipòsits efectuats en suport electrònic es realitzaran mitjançant l’adreça electrònica facilitada.

7. Les esmenes es poden fer de forma presencial o electrònica. En qualsevol cas, cal efectuar un nou tràmit.”

Article 3

Es modifica l’article 17 del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, que queda redactat de la manera següent:

“Article 17. Termini

1. Els empresaris persones físiques que realitzen activitats empresarials o professionals, han de presentar els comptes anuals per dipositar-los als Registre de Dipòsit de Comptes en el termini establert pel Ministeri encarregat de les finances per presentar l’impost sobre la renda de les persones físiques.

2. Les entitats, tenint o no personalitat jurídica, que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat i, que efectuïn activitats empresarials o professionals, han de presentar els comptes anuals, i, si escau, l’informe d’auditoria per dipositar-los al Registre de Societats Mercantils, en el termini establert pel Ministeri encarregat de les finances per presentar l’impost sobre societats.”

Article 4

Es modifica l’article 20 del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes, que queda redactat de la manera següent:

“Article 20. Obligació de conservació

Els comptes anuals dipositats al Registre es conserven durant els sis anys següents de la formalització del dipòsit”

Disposició transitòria primera

Aquest Decret no resulta d’aplicació per a aquells empresaris que hagin presentat els comptes anuals abans de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria segona

Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, no hagin presentat els comptes anuals dels exercicis comptables finalitzats abans del 31 de desembre del 2021, han de presentar els comptes anuals tal com estableix l’article 2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria tercera

Els empresaris que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, hagin formulat els comptes anuals amb els models abreujats o normals, i els presentin abans de l’1 de juny del 2022, poden presentar els comptes anuals d’acord l’article 2 d’aquest Decret.

Disposició transitòria quarta

Fins a l’habilitació de la presentació dels comptes anuals mitjançant l’oficina virtual de l’Administració Tributària, els empresaris persones físiques que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, presentin o hagin presentat l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als exercicis comptables finalitzats a partir del 31 de desembre del 2021 han de presentar els comptes anuals, tal com estableix l’article 2 d’aquest Decret.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior, i en concret, l’Ordre ministerial del 23-6-2016 relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic i l’Ordre ministerial del 23-6-2021 per la qual es modifica l’Ordre ministerial del 23-6-2016 relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de març del 2022

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern